Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for Asak Miljøstein AS

 1. Generelt

  1. Med AM i dette dokument menes Asak Miljøstein AS

  2. Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for leveranser med mindre annet er skriftelig avtalt, og har fortrinnsrett fremfor Kjøpslovens og annen relevant lovgivnings fravikelige bestemmelser.

  3. Produktinformasjon som tegninger, monteringsveiledninger, instruksjonsfilmer, dimensjoneringstabeller, brosjyrer og opplysninger er å betrakte som generelle veiledninger

 2. Tilbud / Pris

  1. Tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er avtalt.

  2. Alle priser er oppgitt eks. mva og fraktkostnader.

  3. Prisene er basert på de til enhver tid gjeldende prislister. Vi tar forbehold om prisendring i tilbudsperioden.

 3. Betalingsbetingelser

  1. Ved forsinket betaling, herunder uberettiget tilbakeholdelse skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

  2. Hvis kjøper ikke overholder de fastlagte betalingsbetingelser, kjøper blir insolvent, eller AM finner at kjøpers kredittverdighet ikke lenger er tilstede, har AM rett til umiddelbart å erklære samtlige utestående fordringer hos kjøper for forfalt og straks innkreve disse tilgodehavender fra kjøperen.

  3. Hvis levering på grunn av kundes forhold ikke kan skje til avtalt tid, og varene er klare for levering, kan full fakturering skje når varen er leveringsklar fra fabrikk.

  4. AM har salgspant i varene inntil full betaling er funnet sted.

  5. AM forbeholder seg rett til å kreve garanti eller annen sikkerhet for oppgjør.

  6. Uenighet om oppgjøret gir ikke kunden rett til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet.

 4. Bestilling

  1. Bestilling av varer skal skje skriftelig. Ved bestilling over telefon skal AM bekrefte bestillingen skriftlig.

  2. Ordrebekreftelse legges til grunn for bestillingen. Kunden er forpliktet til å sjekke at denne er i samsvar med bestilling. Dersom kunde oppdager avvik, skal dette meddeles AM umiddelbart.

  3. Endring av ordre kan ikke påregnes. Ved bestilling av standardvarer kan eventuelle endringer på ordren skje senest to dager før leveringsdato fra fabrikk. Endringer senere enn dette må avtales med ordrekontor og endringsgebyr påløper.

  4. Ved bestilling av prosjektvarer og spesialproduserte varer gjelder følgende: kunde er forpliktet til å betale for bestilt mengde. Tilleggsbestilling av spesialproduserte varer prises særskilt.

 5. Levering

  1. Oppgitt leveringstid fra AM gjelder fra fabrikk med mindre annet er avtalt.

  2. Alle varer leveres Ex Works fabrikk/produksjonssted.

  3. Antydet leveringstidspunkt i tilbudsdokumenter er ikke bindende for AM, da dette er basert på lagersituasjon og produksjonsplan på tilbudstidspunktet. Dersom det er avtalt fast leveringsdato gjelder denne.

  4. Vi anbefaler at montering av produkter fra AM beregnes til dagen etter leveringsdato. Dette fordi våre leveranser skjer i løpet av leveringsdatoen og ikke etter angitte klokkeslett. Ved tvister vedrørende forsinket levering vil angitt leveringsdato på ordrebekreftelse legges til grunn for vurdering av oppfylt leveringstidspunkt.

  5. Dersom ikke annet er angitt må mottager besørge lossing på angitt mottageradresse med dertil egnet materiell. Kjøperen skal sørge for god adkomstsvei fra offentlig vei til losseplass og for interne transportveier. Kunden er forpliktet til, i god tid før levering, å gi AM nødvendige opplysninger om forholdene frem til og på leveringsstedet. Kjøperen skal sørge for at mottakelsesforholdene er tilrettelagt slik at leveransene kan gjennomføres på angitt måte.

  6. Dersom det avtales at AM skal besørge forsendelse av varer for kjøper, faktureres dette sammen med varen, eventuelt etter avtale. Det tas forbehold om endring av leveringstidspunkt for forhold som ligger utenfor AM sitt kjennskap. Det tas forbehold om endring av oppgitt transportpris ved endring i volum, og i tilfelle vegmyndighetene fastsetter akseltrykkbegrensninger.

  7. Ved hentekjøp må varer som er bestilt for henting hentes innen fjorten dager fra bekreftet leveringstidspunkt med mindre annet er skriftlig avtalt med AM. Bestiller får fritt opplastet bilen og levering skjer når varene er opplastet på det avtalte transportmiddel. Kjøper må selv sørge for forsvarlig sikring av lasten. Kjøper plikter å sørge for at transportmiddelet er dimensjonert for den aktuelle vekt som leveres.

  8. Følgeseddel/pakkseddel som angir leveransens innhold, skal medfølge varen ved utlevering til kunde.

  9. Risikoen for bestilte varer går over på kunde når de er levert. Ved hentekjøp går risikoen over på kunde i det varene er opplastet på transportmiddel.

 6. Produkt / Kvalitet

  1. Produktene er produsert ihht gjeldende standarder og normer. Fargeavvik mellom produksjonspartier og ulike steinformater må påregnes og er ikke å anse som en mangel. Kalkutslag er et naturlig fenomen på betongprodukter og er ikke reklamasjonsberettiget. Kjøper er selv ansvarlig for at bestilt produkt er egnet for formålet som produktet brukes til.

  2. For produktinformasjon, dokumentasjon og montering, henvises det til www.asak.no

 7. Reklamasjoner og mottakskontroll

  1. Kjøper har undersøkelsesplikt for varen og skal ved mangler varsle leverandøren umiddelbart og før han tar produktet i bruk. Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangel gjeldene dersom han ikke varsler AM uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde oppdaget ved kontrollen.

  2. Reklamasjoner vedrørende transportskade eller manglende antall kolli i forhold til ordrebekreftelse skal skje straks ved kjøpers mottak av varen. Kjøperen er ansvarlig for å dokumentere skader eller mangler overfor AM.

  3. Reklamasjoner vedrørende manglende kvantitet i forhold til ordrebekreftelse skal varsles AM innen åtte kalenderdager etter mottak av varen.

  4. Ved reklamasjoner vedrørende produktkvalitet har kjøper dokumentasjonsplikt for reklamasjonsårsak og reklamasjonsomfang. Fristen for å gjøre krav på mangel gjeldende er 14 kalenderdager etter at han har eller burde ha oppdaget den og før produktet er tatt i bruk. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom mangelen er eller burde vært oppdaget før bruk. Montering av produktet er da å anse som en aksept av produktets kvalitet.

 8. Retur av varer

  1. Retur av varer skal godkjennes av AM og kun skje etter avtale.

  2. Returvarer skal være uskadd. Kun hele paller med originalemballasje tas i retur.

  3. Kunden krediteres 85% av netto fakturabeløp, dersom ikke annet er avtalt.

  4. Ukurante varer tas ikke i retur.

 9. Force majeure

  1. Forhold som etter vanlige regler regnes som force majeure, herunder krig, naturkatastrofer, ulykker med transportmidler og arbeidskonflikter, medfører at partenes forpliktelser oppholder eller utsettes til situasjonen er normalisert.

  2. En part skal uten opphold informere den annen part om slike forhold.

 10. Ansvar for tap, skadeforvoldelse herunder produktansvar

  1. AM er kun ansvarlig for at varene er i overensstemmelse med spesifikasjon og leveres til avtalt tid.

  2. AM er ikke ansvarlig for at den bestilte varen passer kjøperens formål.

  3. AM er ikke ansvarlig for noe tap som følge av mangler eller forsinkelser, med mindre forsinkelsen kan henføres til grov uaktsomhet eller forsett fra AM

  4. AM sitt ansvar for feil/mangler er under enhver omstendighet begrenset til for på egen regning å foreta ny fullgod levering.

  5. AM har intet ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.

  6. AM er uten ansvar for skade som nevnt i lov om Produktansvar § 2-3 nr. 2 a og b.

  7. AM er under enhver omstendighet fritatt for erstatningsansvar hvis den leverte vare ikke blir bearbeidet eller behandlet ihht. forutsetningene eller våre anbefalinger, eller dersom den behandles på andre måter enn det som er forskrevet.